NAGATA TEKKO Corp.

We pursue the best precision.
ISO9001,ISO14001
NAGATA TEKKO Corp.

zipcode 441-0101
address 1-12, Nogawa, Shuku-cho, Toyokawa-shi, Aichi-ken.
Phone +81-533-72-2131 FAX +81-533-78-3616